Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1 Opdrachtnemer: Tattoo Diva, gevestigd te Urmond aan de Nattenhoverkoestraat 31, alsmede al haar nevenvestigingen.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Tattoo Diva tot het laten aanbrengen van een tatoeage die door Tattoo Diva wordt geplaatst, of aan wie Tattoo Diva producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarbij Opdrachtnemer als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Opdrachtnemer worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Opdrachtnemer worden zonder enige uitzondering geleverd door Opdrachtnemer en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Opdrachtnemer zijn ingeschakeld.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Opdrachtnemer gehanteerde Algemene Voorwaarden

3. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Opdrachtnemer tot het aanbrengen van een tatoeage, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Opdrachtnemer aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan Opdrachtnemer tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Opdrachtnemer of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Opdrachtnemer te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 In het geval de persoon die door Opdrachtnemer wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen de 16 en 18 jaar is, vindt de behandeling/levering door Opdrachtnemer uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder of verzorger. In dat geval geldt de ouder/verzorger als Opdrachtgever. Opdrachtnemer brengt géén tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.6 Opdrachtnemer behandelt géén kinderen jonger dan 12 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.7 Opdrachtnemer heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen en eventueel het ID-nummer vast te leggen. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Opdrachtnemer het recht de Opdracht te weigeren.

3.8 Teksten en cijfers dienen door de Opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de Opdrachtgever.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan Opdrachtnemer erkent Opdrachtgever dat Opdrachtnemer een inspanningsverbintenis heeft. Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Opdrachtnemer kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij vast komt te staan dat de schade aan opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Opdrachtnemer aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Tattoo Diva voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Opdrachtnemer terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

4.4 Opdrachtnemer bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de Wet aansprakelijk zou zijn.

4.5 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangebrachte schade aan kleding of dergelijken van de Opdrachtgever.

5. Garantie

Opdrachtnemer gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de Rechtbank te Sittard, behoudens indien Opdrachtnemer als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

7. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8. Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van Opdrachtnemer en door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.

WEB DEVELOPMENT BY ATROPA ITS B.V. © 2015.